Fresh Start Community Association: 50.834100, -0.120260